Algemene verkoopsvoorwaarden

 

1. Toepassingsgebied

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn deze algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing op alle verkoopsaanbiedingen en aankondigingen gedaan door Off The Records BVBA [namens de Internationale Muziekwedstrijd Koningin Elisabeth van België] op de website shop.koninginelisabethwedstrijd.be, shop.queenelisabethcompetition.be, shop.concoursreineelisabeth.be (hierna “de Website”). De verkoper is de vennootschap Off The Records BVBA met maatschappelijke zetel in de Albaniëstraat 69 - 1060 Brussel (België). De koper is een fysieke persoon die de waren verkocht op de Website door Off The Records BVBA voor uitsluitend niet professionele doeleinden verwerft en gebruikt. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat geen enkele van de voorwaarden gedrukt op de documenten van de koper door Off The Records BVBA wordt aanvaard. Deze verkoopsvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op verkopen via de Website en zijn niet van toepassing op verkopen via elk andere distributienetwerk.

 

2. Aanbiedingen

Onze aanbiedingen en prijzen zijn geldig op de dag van de consultatie van de betrokken pagina van de Website of voor de periode zoals aangeduid in de catalogus of in de geraadpleegde advertentie. De bestelling door de koper wordt slechts aanvaard na schriftelijke bevestiging door de verkoper en na de integrale betaling. Onze aanbiedingen worden gedaan zonder enige verbintenis van onze zijde tot aan de schriftelijke bevestiging.

 

3. Prijzen van de producten

Onze prijzen betreffen de producten geleverd in onze vestigingen, BTW en andere taksen inbegrepen. Alle verzendingskosten en andere kosten komen ten laste van de koper, tenzij anders aangegeven. De kosten voor de verpakking, het transport en de vrachtverzekering (hierna gezamenlijk aangeduid als “verzendingskosten”) variëren in functie van het specifieke aanbod, de bestemming van de aankoop en het totaalbedrag van de bestelling. De verzendkosten die aan de koper in rekening worden gebracht, worden per product op de Website gespecificeerd bij de bestelling en vóór de aanvaarding daarvan. In bepaalde landen kunnen hierbij nog bepaalde douanekosten komen ten laste van de koper.

 

4. Overdracht van eigendom en risico’s

De eigendom van de geleverde waren wordt pas aan de koper overgedragen op het moment van de integrale betaling van de prijs en de verzendingskosten. De overdracht van de risico’s vindt plaats op het moment van de levering van de waren op het adres vermeld door de koper.

 

5. Voorwaarden en modaliteiten van de betaling

De koper betaalt zijn bestelling hetzij door middel van een bankkaart of een kredietkaart, door gebruik te maken van het beveiligde betalingssysteem Mollie (voor meer informatie, zie de website www.mollie.com), hetzij door middel van een bankoverschrijving.

 

6. Levering, leveringstermijnen en annulatie van de bestelling

De koper moet in zijn bestelling het leveringsadres opgeven. De bestellingen worden verstuurd met de post. De verkoper ziet erop toe dat de verkochte waren zo snel mogelijk worden geleverd. De verkoper verbindt zich ertoe om de koper te verwittigen van elke vertraging in de levering die onafhankelijk is van zijn wil. Indien de vertraging in de levering groter is dan 20 (twintig) werkdagen volgend op de bevestiging van de bestelling en de betaling, of volgend op de datum van verzending die op de Website wordt aangeduid, dan heeft de koper het recht om van zijn aankoop af te zien op voorwaarde dat hij de verkoper hiervan op de hoogte brengt per e-mail binnen de 3 dagen na de kennisgeving van de vertraging door de verkoper en zonder dat hierbij door een van de partijen een vergoeding verschuldigd is. Het totaalbedrag van de bestelling met inbegrip van de verzendingskosten zal dan binnen de 7 werkdagen aan de koper worden terugbetaald door storting op de bankrekening vermeld in de order.

 

7. Risico’s en klachten

Elke klacht met betrekking tot de geleverde waren moet door de verkoper worden ontvangen binnen een termijn van 5 dagen volgend op de dag van ontvangst. De klacht moet worden verstuurd per aangetekend schrijven aan Off The Records BVBA, Albaniëstraat 69, 1060 Brussel (België) of per e-mail op het volgende adres: shop[a]koninginelisabethwedstrijd.be en moet samen worden verstuurd met de verzendingsnota. Na het verstrijken van deze termijn worden de waren door de koper op definitieve wijze geacht te zijn aanvaard en wordt geen enkele klacht meer in overweging genomen.

 

8. Verzakingsrecht en voorwaarden voor de teruggave van de waren

De koper heeft het recht om de verkoper op de hoogte te brengen dat hij afziet van zijn aankoop zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen de 14 werkdagen te rekenen vanaf de dag na de levering van het product of het afsluiten van de dienstenovereenkomst. Deze kennisgeving dient te gebeuren per aangetekend schrijven. De koper dient bovendien de waren op eigen risico en op eigen kosten (transportkosten + verzekering) terug te zenden naar de zetel van Off The Records BVBA, Albaniëstraat 69, 1060 Brussel (België) via de post of door beroep te doen op een transportbedrijf naar keuze. De teruggegeven waren mogen niet worden afgegeven in één van onze verkooppunten. De koper beschikt niet over een recht om te verzaken aan zijn aankoop indien de waren niet worden teruggezonden in hun oorspronkelijke staat van verzending, onuitgepakt en verzegeld in de oorspronkelijke verpakking. De waren dienen vergezeld te zijn van de verzendingsnota. De verkoper behoudt zich het recht voor om de staat van de teruggegeven goederen te verifiëren binnen een termijn van 2 weken na ontvangst. Indien de waren niet werden uitgepakt, de zegels niet werden verbroken of de goederen niet werden beschadigd, dan beschikt de verkoper over een termijn van 30 dagen om de betaalde som terug te betalen met uitzondering van de verzendingskosten. In het tegenovergestelde geval, dit betekent indien de goederen werden uitgepakt, indien zegels werden verbroken of de goederen werden beschadigd, dan vervalt het recht op verzaking van de koper en komen alle kosten van het her-verpakken en terugsturen van de goederen naar het adres dat bij het plaatsen van de bestelling door de koper werd opgegeven ten zijne laste. Na het verstrijken van deze termijn van 14 dagen worden de goederen verondersteld zonder enig voorhoud te zijn aanvaard. Een klacht kan in geen enkel geval een uitstel of een opschorting van de betaling verantwoorden. Indien de verkoper op formele wijze de gegrondheid van een klacht heeft erkend, beperkt zijn verbintenis zich ertoe om het beschadigde gedeelte van de goederen te vervangen.

 

9. Waarborg

Deze waarborg wordt slechts verworven vanaf de levering en na volledige betaling van de prijs. De verkoper is niet verantwoordelijk voor de niet-overeenstemming van de geleverde goederen met de verwachte doelstellingen van de koper. Op de goederen is een beperkte waarborg van 6 maanden van toepassing, te rekenen vanaf de datum van levering, tegen elk gebrek aan conformiteit dat bestaat op het moment van de levering van het product. Tussenkomsten op basis van de waarborg kunnen niet tot gevolg hebben dat de duurtijd hiervan wordt verlengd. De verplichtingen van de verkoper in verband met de waarborg zijn beperkt tot de hierna volgende bepalingen: indien er een gebrek zichtbaar wordt en de verkoper tijdens de waarborgperiode een geldige klacht ontvangt, kan de verkoper (1) het product omwisselen tegen een nieuw product, of (2) de aankoopprijs van het product terugbetalen, waarbij deze terugbetaling wordt beperkt om rekening te houden met het gebruik dat de koper reeds van de goederen heeft gemaakt na de levering. Bij een terugbetaling wordt het terugbetaalde product eigendom van de verkoper en dient dit aan hem op eerste verzoek te worden teruggegeven. De huidige waarborg is niet van toepassing op: (a) elke schade die (op directe of indirecte wijze) wordt veroorzaakt door toeval, onachtzaamheid, foutieve aanwending, oneigenlijk gebruik, onderhoud en gebruik van de uitrusting op een wijze die niet conform is met de technische specificaties van de verkoper of de fabrikant, opslag zonder bescherming of langdurig opslag of opslag samen met producten die niet door de verkoper werden geleverd; (b) elke schade veroorzaakt door de tussenkomst van elk andere persoon dan de verkoper; (c) elke schade (op directe of indirecte wijze) veroorzaakt door elke mechanische, elektronische, elektrische of andere wijzigingen of veranderingen aangebracht aan het product.

 

10. Aansprakelijkheid

De verkoper kan enkel aansprakelijkheid worden gesteld in het geval van grove opzettelijke fout. De aansprakelijkheid van de verkoper zal in ieder geval worden beperkt tot de waarde van de betrokken bestelling.

 

11. Overmacht

De verkoper is niet verantwoordelijk voor het niet-uitvoeren, de laattijdige of onvolledige uitvoering van zijn verplichtingen in geval van overmacht. Indien het geval van overmacht langer duurt dan drie maanden, hebben beide partijen het recht om het niet-realiseerbaar gedeelte van de overeenkomst op te zeggen, door middel van een aangetekend schrijven en zonder enige verplichting tot vergoeding.

 

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze algemene verkoopsvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht, zonder inachtneming van de conflictenregels van internationaal privaatrecht. U aanvaardt dat iedere rechtsvordering die voortvloeit uit uw gebruik van deze Website of van de algemene verkoopsvoorwaarden of die er verband mee houdt uitsluitend kan worden gebracht voor de rechtbanken te Brussel (België) (hierbij inbegrepen het Vredegerecht van het eerste kanton te Brussel) en u erkent uitdrukkelijk de bevoegdheid van deze rechtbanken in verband met dergelijke vorderingen.

 

13. Algemene bepalingen

Indien om het even welke bepaling van deze algemene verkoopsvoorwaarden onwettig, ongeldig of ontoepasselijk zou worden bevonden voor om het even welke reden, zal deze bepaling als deelbaar worden beschouwd en zullen de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden er niet door worden beïnvloed. Deze algemene verkoopsvoorwaarden vormen de ganse overeenkomst die wordt afgesloten tussen uzelf en de verkoper met betrekking tot het voorwerp van deze voorwaarden.

Off The Records BVBA is een vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel en uitbatingszetel in de Albaniëstraat 69, 1060 Brussel (België), Tel. +32 497 39 33 39. Off The Records BVBA is ingeschreven in het Belgisch handelsregister onder het ondernemingsnummer 0881690903; haar BTW-nummer is BE 0881 690 903. Voor eventuele vragen of problemen, gelieve ons te contacteren per e-mail op het adres: shop[a]koninginelisabethwedstrijd.be.

 

 

© 2021 - 2024 shop.koninginelisabethwedstrijd.be | sitemap | rss